Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Τα θέματα για τα οποία θα συνεδριάσει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας


Με 48 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Μ. Δευτέρα 9 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 2μμ και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
 • Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2012.
 • Επί εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δ. Βέροιας.
 • Έγκριση ή μη οριστικής δωρεάν παραχώρησης κατά πλήρη κυριότητα, δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Βεργίνας στο ΥΠ.ΠΟ.Τ.
 • Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες περιόδου από 1-7-2011 έως 31-12-2011.
 • Έγκριση ή μη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας.
 • Γνωμοδότηση του Δ.Σ. επί του υπ’ αριθ. 506 τεμαχίου του αγροκτήματος Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, που πρόκειται να παραχωρηθεί στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
 • Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης αγοράς ελαιολιπαντικών για τα οχήματα του Δ.Βέροιας.
 • Έγκριση επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών.
 • Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δήμου Βέροιας
 • Χορήγηση ή μη συναίνεσης για την παραχώρηση της χρήσης των παλαιών κοινοτικών χώρων υγιεινής στον Αρχαιολογικό χώρο των Αιγών.
 • Έγκριση ή μη κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 259 (για την ανέγερση του 4ου Νηπιαγωγείου Βέροιας).
 • Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δ.Βέροιας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» για την υλοποίηση του έργου «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας των Δήμων Βέροιας και Αλεξάνδρειας» και έγκριση σχεδίου καταστατικού.
 • Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γ.Γ. Ισότητας των Φύλων, Δ. Βέροιας και της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
 • Έγκριση ή μη υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, ΥΠ.ΠΟ.Τ. και της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δ.Βέροιας.
 • Έγκριση ή μη πλήρους απασχόλησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δ.Βέροιας και καθορισμός αρμοδιοτήτων & αμοιβής του.
 • Έγκριση ή μη απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δ.Βέροιας επί του προϋπολογισμού της, έτους 2012.
 • Συμμετοχή ή μη του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Νομού Ημαθίας Α.Ε.
 • Έγκριση ή μη εκμίσθωσης και καταρτισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αγ. Μαρίνας για δεκαοκτώ (18) έτη.
 • Έγκριση ή μη εκμίσθωσης και καταρτισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου για δεκαοκτώ (18) έτη.
 • Έγκριση ή μη εκμίσθωσης και καταρτισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Τριλόφου για δεκαοκτώ (18) έτη.
 • Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Ακριβόπουλο.
 • Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 315/2011 απόφασης του Δ.Σ.
 • Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης κοινόχρηστης έκτασης , για την επέκταση εργοταξίου του έργου «Αποκατάσταση Παλαιάς Μητρόπολης Βέροιας».
 • Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου «Κυψέλης Παραδοσιακών Τεχνών» στο Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας.
 • Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης του ισογείου χώρου του κτιρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής «Κυψέλης» στο Σύλλογο Εξωτερικών Συνεργείων Δ. Βέροιας
 • Λήψη ή μη καταρχήν απόφασης για την αγορά του υπ’ αριθ. 434 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Τριποτάμου.
 • Συναίνεση ή μη για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων από το Σύλλογο «Πρωτοβουλία για το Παιδί»  σε δημοτικό κτίριο που του έχει παραχωρηθεί στην Τ.Κ. Βεργίνας.
 • Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για αγορά γιγαντοαφισών.
 • Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού.
 • Έγκριση ή μη επιχορήγησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικού Σχολείου Δ.Βέροιας.
 • Επί αιτήματος του Α.Τυριντζή για σύνδεση ή μη ενός στύλου δύο φωτιστικών σωμάτων ιδιοκτησίας του με το δίκτυο δημοτικού φωτισμού και κάλυψη των δαπανών ενέργειας από το Δήμο Βέροιας.
 • Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν.Ημαθίας για παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Ελιάς.
 • Επί αιτήματος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου.
 • Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
 • Επί πρότασης του Δασαρχείου Βέροιας για απαγόρευση βοσκής σε υλοτομηθείσες συστάδες του Δημοσίου δάσους Φυτειάς, κατά την περίοδο ισχύος της Διαχειριστικής Μελέτης.
 • Έγκριση ή μη χορήγησης δικαιωμάτων εκσκαφής, κατασκευής νέου φρεατίου και τοποθέτησης καμπίνας εξωτερικού χώρου στην εταιρία Ο.Τ.Ε. Α.Ε.  στην Τ.Κ. Πατρίδας.
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών πόλης»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κρασπέδωση οδών περιοχής Ηρακλέους»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη-Ασφαλτόστρωση περιφερειακής οδού Γεωργιανών»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Δ. Καστανιάς»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση-Επισκευή οδών πόλης»
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση μεταξύ δύο πηγών οικισμού Λευκόπετρας-Κατασκευή κερκίδων».
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποξήλωση και αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 4ου Δημοτικού Βέροιας»
 • Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.3843/2010
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Περίφραξη αγωνιστικού χώρου ποδοσφαιρικού Γηπέδου Δ.Δ. Διαβατού» (Α.Μ. 188/2010 (ΤΥΔΚ) του πρώην Δ. Απ. Παύλου)
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου Δ.Δ. Διαβατού» (Α.Μ. 184/2010 (ΤΥΔΚ) του πρώην Δ. Απ. Παύλου)
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Περίφραξη αγωνιστικού χώρου βοηθητικού ποδοσφαιρικού Γηπέδου Δ.Δ. Μακροχωρίου» (Α.Μ. 185/2010 (ΤΥΔΚ) του πρώην Δ. Απ. Παύλου)
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Στεγανοποίηση κτιρίου Ευξείνου Λέσχης Βέροιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Veria City News © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum