Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

684 άτομα στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στην Ημαθία - Την Δευτέρα οι αιτήσειςΤην πρόσληψη εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων (684) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μήνες), για την υλοποίηση προγράμματος (Πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας») ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Ημαθίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, ανακοίνωσε το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.
Η ανακοίνωση αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων (684) ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Ημαθίας, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν διακόσια δέκα (210) άτομα στον Δήμο Αλεξάνδρειας, διακόσια τριάντα (230) άτομα στον Δήμο Βέροιας, διακόσια τριάντα δύο (232) άτομα στον Δήμο Νάουσας, δύο (2) άτομα στον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, και δέκα (10) άτομα στο «Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών-ΕΡΓΑΝΗ».
Οι υποψήφιοι - ωφελούμενοι πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
  • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, και
  • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500 ευρώ το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
Κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες, μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν.3996/2011, η αμοιβή αυτών που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας είναι 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσής τους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (ώρες παραλαβής αιτήσεων: 08:30-14:30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., οδός Σωτήρη Πέτρουλα 5, Βέροια, Τ.Κ. 59100, υπόψιν κ. Στέλλας Μπαρμπαρούση (τηλ. επικοινωνίας: 2331071890).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες: αρχίζει από την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012 και λήγει την Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012.
Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση των αιτήσεων, σύμφωνα με κριτήρια που έχουν τεθεί από το Α.Σ.Ε.Π., χωρίς την παραμικρή ανάμιξη των συμπραττόντων φορέων (Δήμων).
Τα αποτελέσματα αναμένεται να εκδοθούν από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. προς τα τέλη Αυγούστου και οι συμβάσεις εργασίας αυτών που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα θα υπογραφούν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

gsee_dimos_verias

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 23/7/2012 έως 1/8/2012.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 2331071890.
Διαβάστε την προκήρυξη κάνοντας κλικ εδώ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Veria City News © 2011 | Designed by RumahDijual, in collaboration with Online Casino, Uncharted 3 and MW3 Forum